Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelisku został utworzony w 1995 roku.

Jest on jednostką organizacyjną gminy i obejmuje swoją działalnością teren Gminy Kościelisko.

Siedziba Ośrodka:

34-511 Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca 101 (budynek Urzędu Gminy Kościelisko)

pokoje nr 011 (kierownik), 004, 009, 010

tel.: 18 20 23 400, wew. 106, 117, 118, 119, 120, 

gops@gminakoscielisko.pl

Ośrodek działa:

w poniedziałki od godziny 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00,

Kierownik ośrodka – Ewa Piczura

pokój nr 011

tel. 18 20 23 400, wew. 121

tel. bezpośredni: 18 20 23 421

 

Ogółem Ośrodek zatrudnia 11 pracowników

Działy OPS:

 • dział pomocy środowiskowej,
 • dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna udzielana jest osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

• ubóstwa,

• sieroctwa,

• bezdomności,

• bezrobocia,

• niepełnosprawności,

• długotrwałej choroby lub ciężkiej choroby,

• przemocy w rodzinie,

• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,

• trudności w integracji cudzoziemców, którzy otrzymali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą ,

• alkoholizmu i narkomanii,

• trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,

• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

• klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

• na osobę samotnie gospodarującą 634 zł,

• na osobę w rodzinie 514 zł.

Kwoty te podlegają waloryzacji i ogłoszone są w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie oraz zadania własne gminy.

Przyznaje i wypłaca:

1. Świadczenia rodzinne:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka
 • świadczenie rodzicielskie

2. Świadczenia opiekuńcze:

 • zasiłek pielęgnacyjny
 • świadczenie pielęgnacyjne
 • specjalny zasiłek opiekuńczy

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

 Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Wysokość kryterium dochodowego wynosi:

 674 zł netto na osobę w rodzinie lub

 764 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,

Od spełnienia kryterium dochodowego uzależnione jest również przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (kryterium wynosi 1922,00 zł) oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego (kryterium wynosi 764,00 zł).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelisku prowadzi również postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych.

Kryterium dochodowe w związku z przyznaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 725 zł na osobę w rodzinie.

 

Od dnia 01.04.2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje i wypłaca świadczenie wychowawcze (500+).

Przysługuje ono matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko osobom, którym dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł lub 1200,00 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym.

Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r.

 

Od 1 stycznia 2017 r. z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu bez względu na osiągane dochody, pod warunkiem posiadania zaświadczeń lekarskich wymaganych ustawą.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka.

 

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościelisku funkcjonuje Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach zadań zespołu utworzono Punkt informacji i pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w Gminie Kościelisko.

W punkcie tym dyżury pełnią pracownicy socjalni:

 • w poniedziałki w godzinach od 8:00 do10:00
 • w czwartki w godzinach od 15:30 do 17:30

Na terenie ośrodka pomocy społecznej można skorzystać z konsultacji psychologicznej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty oraz nieodpłatnej porady prawnej zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej edukacji prawnej (Dz.U. poz.1255).

 • psycholog przyjmuje we wtorki w godzinach od 8:00 do 10:00
 • prawnik przyjmuje we wtorki i w piątki w godzinach od 11:00 do 15:00