AKTUALNE OGŁOSZENIA:


Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościnna” – II edycja.
O dofinansowanie lub sfinansowanie zadań w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w obszarze turystyki i krajoznawstwa. Konkurs jest zaproszeniem do wykreowania i zrealizowania wartościowych projektów i zadań z zakresu: tworzenia, rozwoju, aktywizacji i promocji produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu, w tym oferty turystyki społecznej, zarzadzania siecią szlaków turystycznych, rozwoju oferty wydarzeń i przedsięwzięć środowiska branży turystycznej, a także podniesienie kompetencji przedsiębiorców i osób pracujących w środowisku branży turystycznej, rozwoju, aktywizacji i promocji oferty turystyki rowerowej.

Termin składania ofert 13.04.2022 r. 


Szczegóły dostępne - TUTAJ

2022-04-01

 

Działaj EKOlogicznie! Weź udział w Otwartym Konkursie Ofert EkoMałopolska! Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla NGO. 

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań w czterech priorytetach:
Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej w formie stacjonarnej, związanych z tematyką zapobiegania powstawaniu odpadów
Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów w formie stacjonarnej z zakresu edukacji ekologicznej związanych z tematyką ochrony powietrza
Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów w formie stacjonarnej z zakresu edukacji ekologicznej związanych z tematyką przeciwdziałania i adaptacji do negatywnych skutków zmiany klimatu
Dzień z Ekomałopolską - impreza ekologiczna w terminie 25.06.2022 r.

Termin składania ofert 19.04.2022 

Szczegóły: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/dzialaj-ekologicznie-wez-udzial-w-otwartym-konkursie-ofert-ekomalopolska 

2022-04-12


OGŁOSZENIA ARCHIWALNE:


Wójt Gminy Kościelisko ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii
i innym uzależnieniom 
poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży
szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego 
oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2022 r. 
Szczegóły dostępne TUTAJ

 

Wójt Gminy Kościelisko ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2022 r.

Szczegóły dostępne TUTAJ

 

Województwo Małopolskie ogłasza nabór wniosków do otwartego konkursu ofert pn. „Kocham Polskę”.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty pożytku publicznego do wzięcia udziału w konkursie i przedstawiania swoich projektów edukacyjnych,
których celem będzie wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży oraz kształtowanie dumy narodowej.
Szczegóły dostępne pod adresem: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/konkurs-kocham-polske-ogloszony

 

Województwo Małopolskie ogłasza nabór wniosków do otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska! Postaw na edukację!”

Zapraszamy  organizacje pozarządowe oraz inne podmioty pożytku publicznego do wzięcia udziału w konkursie i zgłaszania swoich inicjatyw edukacyjnych. 
Konkurs ma na celu poprawę szans edukacyjnych dzieci, wzrost aktywności uczniów, a także inspirowanie różnorodnych form działania szkół oraz organizacji
pożytku publicznego na rzecz stwarzania odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju.
Szczegóły dostępne pod adresem: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/konkurs-malopolska-postaw-na-edukacje-1