Zasłużeni dla gminy Kościelisko

W dniu 30 października 2019 r. Rada Gminy Kościelisko mając na celu uhonorowanie obywateli za zasługi na rzecz Gminy Kościelisko podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” i „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” (Uchwała nr X/80/19)

REGULAMIN nadawania tytułu - TUTAJ


 

Nagrodzeni w roku 2022

JÓZEF PITOŃ - Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko

Józef Pitoń urodził się w 1932 roku w Kościelisku, w tradycyjnej rodzinie góralskiej. W rodzinnej wsi ukończył szkołę podstawową, następnie w Zakopanem liceum ogólnokształcące. Studiował w Krakowie w Akademii Wychowania Fizycznego.

W  latach 1958-69 pracował w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowym na Groniku jako instruktor wychowania fizycznego i przewodnik tatrzański, potem w Zakopanem w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży jako instruktor rehabilitacji i nauczyciel.

Od wczesnej młodości zafascynowany jest tradycją i folklorem góralskim – tańcem, muzyką, śpiewem i gwarą. Swoją artystyczną wrażliwość, umiłowanie i przywiązanie do podhalańskiej kultury, przyrody, ludzi przekazywał młodym pokoleniom.

Od 1952 roku działał w amatorskim ruchu folklorystycznym, w regionalnych zespołach artystycznych: początkowo w Kościelisku i Krakowie (był współzałożycielem Zespołu Pieśni i Tańca "Skalni").

W latach 1967-1997 był członkiem zespołu im. Klimka Bachledy, działającego przy Związku Podhalan w Zakopanem.

W okresie 1970-1997 pełnił funkcję jego kierownika artystycznego. Prowadził także naukę tańca i śpiewu w zespole im. Bartusia Obrochty w Zakopanem oraz na letnich kursach folklorystycznych dla Polonii w Lublinie, Opolu, Nowym Sączu i Sanoku. Uczył tańca, śpiewu i gwary zespoły "Karliki" i "Wieliczka" z Francji. Przez dwa lata pracował w zespole góralskim w Chicago.

W 1976 r. zdobył nagrodę główną w Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie. Kierowany przez Józefa Pitonia Zespół Klimka Bachledy w 1976 roku uhonorowany został Nagrodą im. Oskara Kolberga.

Józef Pitoń jest jednym z najlepszych gawędziarzy podhalańskich. Od lat 60-tych prowadzi pogadanki regionalne na obozach, w szkołach, pensjonatach.

Od 1969 roku bierze udział w "Sabałowych Bajaniach" w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie zdobył 20 nagród głównych. Swoje talenty gawędziarskie wykorzystuje także w działalności literackiej. Jest jednym z niewielu autorów piszących konsekwentnie w gwarze górali podhalańskich. Jego opowieści ukazały się pod tytułami: "Moje bajdy", "Naski świat", "Holni ludzie", "Roki lecom", „Drzewiej i dziś”, „Ujek”.

W roku 2014 ukazały się jego wspomnienia "Kościelisko jakie pamiętam", a w 2016 wydana została jego autobiografia „Mój żywot marny”. Grał też w wielu filmach fabularnych i dokumentalnych, m.in. w „Ród Gąsieniców” i „Legenda Tatr”. Pojawiał się w filmach edukacyjnych i dokumentalnych, m. in. "Sabała" (1994), "Ujek. Józef Krzeptowski" (1996), "Ciesyły mnie hole od małego" (1996), "Opowieść o Jaśku Karpielu Bułecce" (2005), "Tatrzańskie sacrum" (1997), a także w filmie niemieckiej telewizji ZDF "Musik und Tanz der Goralen" (1980), widowisku telewizyjnym "Kolędy spod regli" (TVP Kraków 1993) oraz innych licznych audycjach radiowych i programach telewizyjnych promujących region. Pracując w zespołach góralskich przygotował wiele przedstawień i widowisk regionalnych oraz sztuk teatralnych. Część z nich, mimo oparcia na ludowej tradycji, zwyczajach i obrzędach, była jego autorskim pomysłem (np. "Wesele", "Na holi", "Nomowiny", "Godni cas", "Na odpuście"). Reżyserował regionalne sztuki teatralne, między innymi autorstwa Juliana Reimschűssela - "Piekielnica", "Klimek Bachleda" (kilkakrotnie i z różnymi zespołami). We wszystkich brał czynny udział jako aktor. Brał udział, a później także parokrotnie reżyserował pierwszą "operę góralską" Juliana Reimschűssela "Jadwisia spod regli". Objął kierownictwo artystyczne "opery góralskiej" Jan Paweł II na Podhalu (premiera w 2011). Współpracował z Towarzystwem Miłośników Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem grając w przygotowywanych przez nie sztukach (m. in."Lykorz z nieswojej woli").

Przez wiele lat był jurorem w konkursach gwarowych, przeglądach zespołów regionalnych, konkursach tańca góralskiego i zbójnickiego odbywających się podczas "Karnawału góralskiego" w Bukowinie Tatrzańskiej oraz podczas Festiwalu w Żywcu i Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Ziem Górskich w Zakopanem.

Józef Pitoń jest aktywnym działaczem Związku Podhalan (od 1957 roku). Był także radnym pierwszej kadencji Rady Gminy Kościelisko w latach 1994-1998 oraz przewodniczącym Komisji Kultury. Był przewodnikiem górskim, ratownikiem i instruktorem narciarskim.

Józef Pitoń jest laureatem wielu nagród i wyróżnień honorujących jego wieloletnią działalność artystyczną i popularyzatorską. Otrzymał m.in.:

Odznaka Zasłużony Działacz Kultury - 1977

Zasłużony dla Miasta Zakopane Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej Zasłużony Członek Związku Podhalan Złoty Krzyż Zasługi - 1992

Medal 25-lecia MFFZG - 1993

Członek Honorowy Związku Podhalan - 1996

Medal i nagroda im. Oskara Kolberga - 2004

Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej - 2006

Nagroda jubileuszowa MFFZG w Zakopanem - 2008

Marka Tatrzańska - 2008

Nagroda Burmistrza Miasta Zakopane - 2008

Srebrny medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - 2011

Medal "Przyjaciel Ziem Górskich" - 2013

Nagroda Województwa Małopolskiego Im. Romana Reinfussa – 2016

Liczne dyplomy uznania, medale i nagrody jubileuszowe od zespołów, w Których działał ("Skalni", "Klimka Bachledy", "Bartusia Obrochty", .), organizatorów imprez regionalnych (Karnawału Góralskiego, Sabałowych Bajań i innych), Związku Podhalan (m. in. medal z okazji Światowego Zjazdu Górali Polskich, 2000, medal z podziękowaniem za operę o Janie Pawle II, 2011), podhalańskich gmin (np. Kościelisko, 2009) i innych organizacji.

Jest jednym z najbardziej zasłużonych mieszkańców Kościeliska, mimo wieku nadal zaangażowanym w społeczne i kulturalne życie wsi, na każdym kroku podkreślającym swoje przywiązanie do rodzinnej wsi.

07/08/2022 


JÓZEF KUNC - Zasłużony dla Gminy Kościelisko

 

Józef Kunc ukończył studia wyższe na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na Wydziale Wychowania Fizycznego, w zakresie wychowanie fizyczne, specjalność: nauczycielska. Posiada także świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania “Menedżer w Oświacie” oraz studiów podyplomowych w zakresie nadzoru pedagogicznego z elementami ewaluacji – obydwa ukończone w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości .

W styczniu 1983 r. uzyskał stypendium sportowe (I klasa sportowa w biegach narciarskich).

W latach 1984r. do 1986 r. odbywał służbę wojskową w WKS „Legia” Zakopane i pełnił funkcję instruktora i trenera narciarstwa w SKS „Start” Zakopane.

Od stycznia 1986 r. nauczyciel wychowania fizycznego w SP w Dzianiszu a od 1994r. do 2022r. pełnił funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzianiszu, Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, a następnie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzianiszu. W chwili przejęcia najstarsza część szkoły liczyła ponad 100 lat i było tylko 5 sal lekcyjnych. Obecnie szkoła dysponuje 11 salami lekcyjnymi, salą komputerową, biblioteką, gabinetem pedagoga i logopedy, siłownią, placem zabaw, boiskiem wielofunkcyjnym oraz salą gimnastyczną.

W latach 1998 r. - 2000 r. nadzorował rozbudowę szkoły (nowe skrzydło). W dniu 04.06.2001 r. - odbyło się nadanie szkole imienia Kurierów Tatrzańskich.

Pan Józef Kunc prawidłowo dysponował środkami określonymi w planie finansowym jednostki. Kontrole potwierdziły, iż Pan Dyrektor doskonale zdawał sobie sprawę z odpowiedzialności gospodarowania środkami publicznymi. Systematycznie analizował wydatki budżetowe, co skutkowało racjonalnym i gospodarnym wykorzystaniem środków na realizację zadań statutowych.

Pan Dyrektor czynnie uczestniczył we wszelkich działaniach mających na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych.

W latach 2013-2015 Zespół Szkół w Dzianiszu realizował projekt w ramach działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.”Wiedza z gimnazjum bramą do lepszej przyszłości”, dzięki któremu przeprowadzono szereg zajęć pozalekcyjnych. Pan Dyrektor był koordynatorem merytorycznym tego przedsięwzięcia.

Przez ostatnie lata Pan Józef Kunc dbał o bazę lokalową Szkoły Podstawowej, uzyskując środki na bieżące remonty nie tylko z budżetu gminy, ale również od rodziców, instytucji, mieszkańców Dzianisza poprzez różne działania, akcje. Dzięki swoim działaniom zapewniał odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole uczniów oraz pracowników szczególnie dbał o bieżącą realizację zaleceń ze strony Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Pan Dyrektor w sposób rzetelny prowadził politykę kadrową w swojej jednostce. Zatrudniał pracowników z najlepszymi kwalifikacjami. Przez okres, w którym sprawował funkcję Dyrektora, udało się Jemu zebrać kadrę nauczycieli, która wzajemnie motywuje się do działania, ambitną, pełną nowych pomysłów i chętną do pracy. Pan Dyrektor od lat bezgranicznie poświęca się pracy z dziećmi, w pełni zdając sobie sprawę z ogromnego znaczenia edukacji dla rozwoju dziecka. Starał się poznać możliwości i problemy swoich uczniów, oraz podejmować odpowiednie działania. Pan Dyrektor bardzo dobrze współpracował z rodzicami, dbał o częsty kontakt z nimi, szybko reagował na niepokojące sygnały w zachowaniu i rozwoju uczniów. Priorytetem dla Pana Józefa Kunc, jako Dyrektora Szkoły Podstawowej, zawsze było bezpieczeństwo jego podopiecznych i pracującego zespołu w czasie zajęć.

Umiejętności negocjacyjne i społeczne Pana Dyrektora służą jego angażowaniu się w sprawy lokalne i samorządowe Gminy Kościelisko. Chętnie uczestniczy w posiedzeniach Rady Gminy Kościelisko, przyjmuje zaproszenia ze strony działających w Gminie Komisji. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Gminy jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych w Kościelisku, Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej. W zakresie merytorycznym współpracuje z Dyrektorami pozostałych Szkół działającymi na terenie Gminy Kościelisko.

Często inicjuje spotkania z innymi Dyrektorami oraz z przedstawicielami organu prowadzącego: Wójtem Gminy, Sekretarzem Gminy, Skarbnikiem Gminy, Dyrektorem CUW. Pan Józef Kunc jest osobą doświadczoną, wzorowo reprezentował swoją jednostkę na zewnątrz, dbał o jej wizerunek. Rzetelnie wywiązywał się z powierzonej Jemu funkcji Dyrektora i to zarówno w zakresie wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym; jak i zarządzania jednostką oświatową. Z pełnym zaangażowaniem interesuje się sprawami lokalnymi i samorządowymi Gminy Kościelisko. Dyrektor był też radnym powiatowym.

07/08/2022


 


KAZIMIERZ DŁUGOPOLSKI - Zasłużony dla Gminy Kościelisko

Kazimierz Długopolski od urodzenia jest mieszkańcem Witowa. Już w szkole podstawowej w 1961 roku zapisał się do klubu sportowego Start Zakopane i został zawodnikiem skoków narciarskich. Trenował pod opieką Stanisława Bukowskiego „Ojca”, a potem jego trenerem był Janusz Fortecki.

W 1967 roku zaczął trenować kombinacje norweską i w 1968 roku został mistrzem Polski w kategorii junior młodszy, a następnie zajął 10-te miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów.

Przez 15 lat był zawodnikiem kadry narodowej w tej dyscyplinie. W mistrzostwach polski w kilku dyscyplinach: skokach, kombinacji norweskiej i biegach sztafetowych zdobył łącznie 13 tytułów Mistrza Polski i 30 medali. Reprezentował Polskę w mistrzostwach świata, w tym zajął 9-te miejsce w 1978 roku w Lahti oraz w igrzyskach olimpijskich, w tym zajął 12-te miejsce w 1972 roku w Saporro.

Po zakończeniu kariery zawodniczej zdobył uprawnienia sędziego FIS i w latach 1994-2010 był sędzią wielu zawodów w skokach narciarskich pucharu świata i mistrzostw świata. Wielką zasługą dla młodego pokolenia w Gminie Kościelisko jest praca trenerska Kazimierza Długopolskiego, który pracował przez wiele lat z młodzieżą z Dzianisza, Witowa i Kościeliska, a do dzisiaj prowadzi zajęcia na skoczni w klubie AZS Zakopane.

Był pierwszym trenerem m.in. Grzegorza Sobczyka, Macieja Kota, Andrzeja Stękały, Wojciecha Topora, Jakuba Kota i Krzysztofa Miętusa. Za zasługi w dziedzinie sportu otrzymał Medal Zasłużony Mistrz Sportu, Brązowy Krzyż Zasługi, a w 2019 r. podczas gali z okazji 100-lecia PZN, Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Kazimierzowi Długopolskiemu Złotą Odznakę „Za zasługi dla sportu”.

W życiu osobistym Kazimierz Długopolski jest żonaty z Krystyną z domu Boblak i jest ojcem oraz dziadkiem. Syn Krystian był skoczkiem narciarskim. Obok pasji i kariery sportowej Kazimierz Długopolski jest człowiekiem zaangażowanym w życie społeczne Witowa i Gminy.

W latach 1988-1994 był radnym Gminy Tatrzańskiej, a w latach 2010-2014 był radny Gminy Kościelisko, w tym sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich. Aktywnie działa w Oddziale Związku Podhalan w Witowie od 20 lat, a przez kilka kadencji pełni funkcję przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego i czynnie bierze udział w zawodach Pucharu Witowa, Rajdu Rodzinnego oraz Witowiańskiej Watry.

Ciągle jest aktywny w działalności lokalnej, a w obecnej kadencji pełni funkcje Przewodniczącego Rady Sołeckiej i organizuje zebrania w ważnych sprawach gminnych.

07/08/2022

Nagrodzeni w roku 2021

 

 

ZOFIA LEŚNIK - Zasłużona dla Gminy Kościelisko

Zofia Leśnik to osoba od lat zaangażowana w działalność społeczną, sportową i kulturalną. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności Gminy Kościelisko i od lat wspiera działalność instytucji i organizacji znajdujących się na jej terenie.

Urodzona w 1954 roku w Kościelisku, od dzieciństwa związana ze sportem. Jako zawodniczka odnosiła liczne sukcesy sportowe. Z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego odebrała Brązową Odznakę Zasłużeni dla Sportu. Jest trenerem II klasy w Biegach Narciarskich, aktualnie przewodnicząca komisji biegów TZN Zakopane.

Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego i od 1982 roku do chwili obecnej pracuje w Szkole Podstawowej w Kościelisku.

Od niemal 40 lat krzewi i kształtuje w najmłodszych zamiłowanie do sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Jest współzałożycielką Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Regle” który, wychowuje przyszłe pokolenia sportowców oraz uczy nawyków bezpiecznego i czynnego spędzania wolnego czasu. Wychowankowie klubu z wielkimi sukcesami reprezentują Gminę Kościelisko na licznych zawodach o randze krajowej i międzynarodowej.

We współpracy z Gminą Kościelisko Pani Zofia Leśnik realizuje coroczne programy Ministra Sportu i Turystyki ,,Jeżdżę z głową”, dzięki którym dzieci z najmłodszych klas mogą nauczyć się jeździć na nartach biegowych i zjazdowych. Od 11 lat organizuje wspólnie z Urzędem Gminy oraz Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjazdy dla dzieci na letnie obozy do Ustronia Morskiego. Radna Gminy Kościelisko w latach 2006-2018, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sporu i Promocji w Gminie Kościelisko od 2010-2018, czynny członek Komisji do Spraw Obywatelskich, Komisji Ekonomiki i Rozwoju Obywatelskiego oraz Komisji Zagospodarowania Przestrzennego.

Od 2012 roku członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Aktywna i zaangażowana we wszystkie inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe odbywające się na terenie Gminy Kościelisko.

Pani Zofia Leśnik jest jedną z inicjatorek utworzenia tras biegowych na Chotarzu. Członkini Związku Podhalan w Kościelisku, od wielu lat w zarządzie oraz członek Komisji Rewizyjnej.

W latach 1992-1995 inicjatorka powstania Koła Młodzieży Zowaternik przy Związku Podhalan oddział w Kościelisku. Działa w Lokalnej Organizacji Turystycznej i Towarzystwie Rozwoju Gminy Kościelisko.

Od 25 lat działa w stowarzyszeniu Rodzina która, wspiera i pomaga rodzinom w walce z uzależnieniami. W latach 1991-1995 była opiekunem Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca Polany im. St. Nędzy Kubińca.

Aktywnie uczestniczyła w organizacji Memoriału im. Bronisławy Staszel - Polankowej oraz Memoriału im. Stanisława Bukowskiego Ojca. Przez blisko dziesięć lat przy Szkole w Dzianiszu prowadziła zajęcia z narciarstwa biegowego. Była jedną z osób wspólnie z poprzednim sołtysem Józefem Bukowskim Tyrałą prowadzącą zbiórkę na zakup działki na potrzeby cmentarza w Kościelisku. Jest fundatorką tablicy przeznaczonej na klepsydry przy Kościele w Kościelisku. Wspierała wiele akcji charytatywnych na rzecz Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem.

Jest członkiem wspierającym Ochotniczą Straż Pożarną w Kościelisku. Pani Zofia Leśnik była jedną z inicjatorek zorganizowanego w 2008 roku w Domu Ludowym spotkania związanego z 50-leciem polskiego biathlony mężczyzn i 20-leciem biathlonu kobiet.

Prywatnie żona i matka czwórki dorosłych dzieci. 

Nagrodzeni w roku 2020

 

 

WŁADYSŁAW STOPKA - Zasłużony dla Gminy Kościelisko

Władysław Stopka urodził się 20 lipca 1949 w Kościelisku.

Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Następnie pracował w Nowotarskich Zakłady przemysłu Skórzanego. Podhale" Nowy Targ, w Zakładowym Ośrodku Obliczeniowym jako- programista EMC.

Od roku 1975 pracował w Zespole Szkół Zawodowych jako nauczyciel przedmiotów ścisłych, potem jako nauczyciel wychowawca w Państwowym Domu Wczasów Dziecięcych.

W latach 1990-1994 pełnił funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kościelisku, następnie Sekretarza Gminy Tatrzańskiej , a od 1995 do 2002 roku Wójt Gminy Kościelisko. Po zakończeniu dwóch kadencji pracował jako nauczyciel matematyki z Zespole Szkół w Dzianiszu.

Bardzo szeroka jest działalność społeczna Władysława Stopki . Rozpoczyna się w latach 80-tych i obejmuje takie funkcje jak Przewodniczący Rady Sołeckiej w Kościelisku, Radny Gminy Tatrzańskiej 2-ga kadencja po 1989 - delegat do Sejmiku, Wojewódzkiego w Nowym Sączu, Radny Powiatu Tatrzańskiego i członek Zarządu w latach 2002 do 2010, członek Rady Nadzorczej Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc.

Władysław Stopka był jednym z inicjatorów reaktywacji Gminy Kościelisko, pracował przy jej tworzeniu a następnie objął urząd wójta.

Mieszkańcy pracownicy zawsze wypowiadają się o nim Jako o uczciwym człowieku i dobrym szefie. Przez wiele lat z dużym zaangażowaniem działał na rzecz gminy.


 

 

 

BOHDAN PITOŃ - Zasłużony dla Gminy Kościelisko

Bohdan Pitoń od urodzenia mieszka w Kościelisku. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach1978-1985 r. pracował w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Zakopanem, następnie w latach 1985-1998 prowadził działalność gospodarczą.

Pracę w samorządzie rozpoczął od momentu reaktywowania Gminy Kościelisko w roku 1995.

W latach 1995-1998 r. reprezentował gminę w sejmiku wojewódzkim, jako Radny Wojewódzki-delegat Gminy. W tym samym czasie był również Radnym Gminy Kościelisko. Następnie w latach 1998-2002 r. był Radnym Powiatu Tatrzańskiego (Członek Zarządu).

Od 2002 roku, aż do 2018Pełnił funkcję Wójta Gminy Kościelisko. Władzę w Gminie sprawował przez cztery kadencje, realizując wiele działań potrzebnych działań.

Swoją działalnością bez wątpienia przyczynił się do rozwoju Gminy Kościelisko. Ważniejszymi inwestycjami, które zrealizowane zostały w trakcie jego kadencji są : projekt unijny pod nazwą Góral-ski" którego efektem była modernizacja dróg w gminach: Kościelisko, Poronin, Zakopane, a także wybudowanie magistrali wodociągowej wraz z ujęciem na Kirowej Wodzie, stacji uzdatniania z przepompowniami, zbiornikami o dużej pojemności i zasilenie istniejącej sieci.; wykonanie systemu zabezpieczającego mieszkańców Witowa przed powodzią.

Pozyskane środki z budżetu państwa wykorzystano na regulację potoków, wybudowania systemów odprowadzających wody zlewiska Magury Witowskiej do rzeki Czarny Dunajec.

Zasługą Bohdana Pitonia jest także budowa budynku wielofunkcyjnego w Dzianiszu, w którym mieści się: ośrodek zdrowia, apteka, przedszkole, scena wystawowo-widowiskowa, biblioteka; zakup działki i budynku w celu przeznaczenia go po modernizacji na siedzibę urzędu gminy; remont budynku na Wojdyłówce; rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Witowie ; remont szkół: w Witowie, Dzianiszu i Kościelisku; budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią; budowa placów zabaw dla dzieci; budowa chodników; rozbudowa oświetlenia ulicznego; budowa i remonty dróg. Pana Bohdana Pitonia należy uznać za dużego zwolennika sportów zimowych, w szczególności biathlonu.

W roku 2003 Gmina Kościelisko była współorganizatorem Mistrzostw Świata Juniorów w biathlonie, które odbyły się na stadionie w Kościelisku. W imprezie brało udział ponad 500 uczestników z wielu krajów świata.

Od początku pełnienia funkcji wójta prowadził politykę partnerskiej współpracy z sąsiednimi gminami. Cenił sobie współpracę międzynarodową, czego dowodem były podpisane umowy partnerskie z wieloma gminami: Kobylnica (Polska), Tvrdosin (Słowacja), Durbuy (Belgia), Uusikaupunki (Finlandia), Orimattila (Finlandia), Valga (Estonia), Osthammar (Szwecja), Valka (Łotwa), Weissenburg (Niemcy), Szaterniki (Litwa), Divion (Francja). Przynajmniej raz w roku samorządowcy wszystkich gmin spotykali się ze sobą na kilkudniowych wizytach, co roku w innej gminie, korzystając z unijnego dofinansowania projektu „Europa bez granic”. W spotkaniach tych oprócz samorządowców brała udział młodzież. Szczególną uwagę zwracał na współpracę z gminami, w których znaczną część mieszkańców stanowią Polacy. Wskazać tutaj należy Divione w północnej Francji (emigracja międzywojenna) i Szaterniki (polska gmina). Z uwagi na bliskość oraz kilkunastoletni staż współpracy najważniejsza dla Kościeliska była i jest współpraca z Gminą Tvrdosin (Słowacja). Dzięki realizowanym wspólnie transgranicznym projektom, pod główną nazwą „Tatry łączą, a nie dzielą” udało się zmodernizować ośrodki kultury, ośrodki tradycji, rzemiosła i kultury. Współpracą objęto także szkoły w Tvrdosinie i Kościelisku oraz przedsiębiorców. Jako przykład można wskazać Meander Skipark w Oravicach i WitówSki w Witowie. Wymiana doświadczeń z samorządowcami przyniosła pozytywne efekty.

Pana Bohdana Pitonia zawsze cechowała pracowitość, odpowiedzialność, solidność i konsekwentne dążenie do realizacji zamierzonych celów. Przez wiele lat z dużym zaangażowaniem działał na rzecz gminy.


 

 

 

WŁADYSŁAW DŁUGOSZ - Zasłużony dla Gminy Kościelisko

Władysław Długosz zamieszkały w Dzianiszu, jest wieloletnim działaczem społecznym. Jest radnym o najdłuższym stażu na naszym terenie.

Swą działalność społeczną rozpoczął w roku 1980. Od roku 1982 pełnił funkcję Radnego Gminy Kościelisko, w latach 2002-2010 był Przewodniczącym Rady, a w latach 2010-2014 jej Wiceprzewodniczącym. Oprócz tego był V-ce Prezesem Zarządu Gminnego OSP Gminy Kościelisko.

Był członkiem komisji lasowej w Uprawnionych Sołectwa Dzianisz. Jest osobą zasiadającą w Zarządzie Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych i należy do OSP w Dzianiszu Dolnym. Ponadto należy do Oddziału Związku Podhalan.

We wszystkich organizacjach i podejmowanych działaniach, cały czas czynnie bierze dział. Przez cały czas działalności odznacza się dużą sumiennością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością.

Na przestrzeni lat dał się poznać jako osoba, której zależy na rozwoju Gminy i jej mieszkańcach. W trakcie wykonywania mandatu radnego i Przewodniczącego Rady brał udział w opracowaniu wielu planów zagospodarowania przestrzennego gminy, na etapie opracowania studium , wielu inwestycji.

Poprzez swoje zaangażowanie i poświęcanie własnego czasu na działania społeczne przyczynił się do realizacji szeregu przedsięwzięć służących społeczeństwu, m.in.: uzgodnienie z właścicielami gruntów i wprowadzenie do planu inwestycyjnego gminy oświetlenia ulicznego, podczas przygotowywania budowy kanalizacji sanitarnej i uzgadniania przejścia linii kanalizacyjnej w sołectwie Dzianisz, udzielał pomocy zespołowi projektowemu w terenie oraz w trudnych sprawach dotarcia do właścicieli działek, którzy często zamieszkiwali poza granicami kraju;przed rozpoczęciem budowy budynku wielofunkcyjnego w Dzianiszu brał czynny udział w staraniach o zakup sąsiedniej nieruchomości zabudowanej, w uzyskaniu pozwolenia na budowę, a także w rozmowach z okolicznymi mieszkańcami na temat rewitalizacji.

Pan Władysław Długosz będąc rolnikiem, od wielu lat prowadzi gospodarstwo rolne. Władysław Długosz został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.


 

 

 

JÓZEF SZWAB

Józef Szwab urodził się 08.08.1955 roku w Witowie. Wychowywał się w góralskiej rodzinie.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Witowie uczęszczał do Zespołu Szkół Zawodowych w Krakowie. Tam też studiował na Akademii Ekonomicznej. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Spółdzielni Społem w Zakopanem gdzie pracuje do nadal. Obecnie jest prezesem tejże spółdzielni.

Od 2000 roku jest członkiem Oddział Związku Podhalan w Witowie, pełniąc funkcje w Zarządzie Oddziału, a obecnie Sądzie Koleżeńskim. Obecnie druga kadencję pełni funkcję skarbnika Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce. Prawie od 20 lat działa społecznie w Oddziale Związku, w tym od 2002 roku pomaga w prowadzeniu Witowiańskiej Watry i przez wszystkie lata zabiega o sponsorów oraz wspomaga gminną imprezę kulturalną osobiście.

W latach 2010-2014 bardzo aktywnie uczestniczył w grupie teatralnej jako aktor i wielokrotnie występował w czasie imprez kulturalnych i posiadów góralskich w Witowie.

Czwartą kadencję reprezentuje mieszkańców Gminy Kościelisko jako radny w powiecie tatrzańskim, systematycznie pełniąc dyżury również w budynku Urzędu Gminy Kościelisko. Aktywnie wspiera działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie, w tym poprzez doradztwo i wspieranie finansowe.

Od wielu lat angażuje się w sprawy promocji Gminy Kościelisko poprzez aktywny udział w organizacji Pucharu Witowa w narciarstwie zjazdowym oraz wspiera społecznie działalność Ochotniczej Straty Pożarnej w Witowie. Działa również w radzie parafialnej w Witowie, ale kilkudziesięcioletnia praca i zaangażowanie sięga daleko poza Gminę Kościelisko.